Zbiornik retencyjny z rur Hobas DN 3600 Dąbrowa Górniczą

Zbiornik retencyjny z rur Hobas DN 3600 chroni Dąbrowe Górniczą przed powodzią

Wobec zmian klimatycznych, a szczególnie wobec sukcesywnego poszerzania powierzchni miejskich, problematyka ochrony przed krótkotrwałymi ale bolesnymi zalaniami staje się kluczowym zadaniem dla infrastruktury miejskiej. W takiej sytuacji rozwiązania z zastosowaniem zbiorników Hobas stają się szeroko akceptowanym remedium na powodziowe problemy. Przykładem może być system retencyjny o pojemności 2410 m³ i średnicy DN 3600, który został zainstalowany w Polsce w 2014r.

Dąbrowa Górnicza jest jednym z miast w Polsce, które dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej prowadzi szereg inwestycji na dużą skalę, w tym w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej. Przykładem może być prowadzona realizowana w ostatnim czasie modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego Hobas o pojemności 2410 m³.

Poważnym argumentem dla pilnej realizacji tego zadania był przede wszystkim zły stan techniczny sieci oraz niewystarczająca przepustowość istniejących kanałów deszczowych w przypadku występowania deszczu o danym natężeniu. Aby zapobiec awariom, inwestor zdecydował się na całkowitą przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Wykonana koncepcja modernizacji układu kanalizacji deszczowej przewidywała, że nadmiar wód, których nie jest w stanie przejąć istniejący kanał, miał być odprowadzany do zbiornika retencyjnego wód deszczowych, skąd wody miały być sukcesywnie odpompowywane. Z uwagi na to, że przeprowadzenia robót musiało się odbyć na bardzo ograniczonej przestrzeni na terenie osiedla, zrezygnowano z drugiej opcji przewidującej budowę drugiego kanału.

Zgodnie z obliczeniami wykonanymi wg wzoru Błaszczyka, na terenie osiedla przy wylocie ul. Przemysłowej do ul. Majakowskiego Eksperci Hobas zaprojektowali zbiornik retencyjny podziemny o pojemności 2410 m³. Przyjęto zbiornik składający się z 4 nitek rur GRP DN 3600 o długości 62 m, zbudowanych z rur, studni oraz łuków 1-ciętych wraz z rurami dopływowymi i odpływowymi. Poszczególne elementy łączone były za pomocą łączników systemowych FWC, natomiast do zamknięcia zbiornika zastosowano 2 łączniki montażowe, dostarczone również przez Hobas. Wykonanie zbiornika z rur GRP, z uwagi na ich niewielką średnicę zewnętrzną w stosunku do wymiarów wewnętrznych, pozwoliło zminimalizować powierzchnię wymaganą do zabudowy konstrukcji. Wentylację w postaci rur PVC DN 200, wklejonych do rur GRP za pomocą laminatu przez ekipę Hobas.

W projekcie uwzględniono również pompownię służącą do odprowadzania zgromadzonych w zbiorniku wód deszczowych. Zaprojektowano ją jako zintegrowaną z konstrukcją zbiornika, zlokalizowaną w studni o średnicy DN 2000 przegłębionej w stosunku do poziomu zbiornika. Pompy, mają pracować okresowo, w zależności od intensywności opadów. Czas opróżniania zbiornika ma wynosić 22 godziny, przy założeniu wydajności pompowni 30 l/s dla obliczeniowej ilości wód 2410 m³. Instalacja zbiornika trwała niecały miesiąc i zakończyła się przed końcem czerwca 2014.

Zbiornik retencyjny jest częścią systemu kanalizacji deszczowej, która również poddany został przebudowie. Nowe kanały wraz ze studniami wykonywane zostały z rur Hobas DN 400-1400 PN 1 SN 10000. Rury, z uwagi na teren objęty wpływami eksploatacji górniczej, dostarczane były w odcinkach 3 m.